เว็บไซต์ครูวิโรจน์

นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข

ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิการศึกษา ปทส.ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์ : 083-064-9372

" การมอบหมายงานอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่การแบ่งงานกันทำตามหน้าที่เฉยๆ ผู้นำที่ดีควรทำให้การมอบหมายงานนั้นเคลียร์ก่อนว่า ต้องการให้พนักงานทำอะไร Make sure ว่าพนักงานเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องทำ สามารถมีคำแนะนำที่จะ Guide พนักงานได้ว่างานที่ต้องการนั้นควรจะเป็นแบบไหน อะไรคือความคาดหวังของคุณ และสิ่งนั้นจะส่งผลต่อเป้าหมายองค์กรอย่างไร หากการมอบหมายงานเป็นไปอย่างชัดเจน เคลียร์และง่าย ก็ส่งผลให้คนอื่นอยากจะร่วมงานกับคุณต่อไป และไว้ใจในการบริหารงานของคุณ "

นายพิเชษฐ์ รอดคลองตัน

เว็บไซต์ครูพิเชษฐ์

นายมนต์ชัย ตั้งพรโชติช่วง

เว็บไซต์ครูมนต์ชัย

นายเรืองแสง ทองสุขแสงเจริญ

เว็บไซต์ครูเรืองแสง

นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง

เว็บไซต์ครูจารุวัฒน์

นายสมคิด ลำพาย

เว็บไซต์ครูสมคิด

นายภูเบศร์ แสนสิทธิ์

เว็บไซต์ครูภูเบศร์

นายพุฒิพนธ์ ศรีจันทร์ธนัต

เว็บไซต์ครูพุฒิพนธ์

นางสาวรัตนาพร แก้วขาว

เว็บไซต์ครูรัตนาพร