แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เปิดสอนหลักสูตร

เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำความรู้และทักษะไปใช้ในงานผลิตและงานบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพ ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นได้

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training - DVT) คือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ มีทักษะฝีมือตรงความต้องการของตลาดแรงงาน