นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข

หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพิเชษฐ์ รอดคลองตัน

ครู

นายมนต์ชัย ตั้งพรโชติช่วง

ครู

นายเรืองแสง ทองสุขแสงเจริญ

ครู

นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง

ครู